KUNNGJØRING OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID, UTVIDET PLANOMRÅDE

GAMLE ENEBAKKVEI 20, 168/11, SKULLERUD, OSLO

Det kunngjøres et utvidet planområde ifm oppstart av reguleringsarbeid for Gamle Enebakkvei 20 med flere, Skullerud i bydel Østensjø, Oslo. Formålet med reguleringsarbeidet er å etablere ny felles atkomstvei for Enebakkveien 306 - 322, slik at trafikk fra eiendommene vil gå mot syd frem til Skullerudbakken / Skullerudkrysset og ikke som i dag, gå nordover til Enebakkveien (lokalvei) og Skullerudveien. Planområdet er ca 24 dekar. Deler av eiendommene tenkes regulert til atkomstvei. Et utvidet planområde mot E6 skyldes at atkomstveiens trasé er flyttet nærmere E6 fordi Skullerudbakken har for høy stigning til at den kan benyttes som del av atkomstvei. Skullerudbakken får endret trasé inn mot rundkjøringen i Skullerudkrysset.
BASE Arkitekter AS vil fremme planforslag på vegne av Røssedal Bygg AS. Innspill til oppstart av planarbeid sendes til BASE Arkitekter AS, Grønnegata 1B, 0350 Oslo eller e-post: geir@baseark.no innen 17. mai 2016. Spørsmål kan rettes til Geir Dingstad, tlf 95725502. Saksnummer i Plan- og bygningsetaten i Oslo er 201206988.

Eksisterende situasjon:
Eiendommene i planområdet er i dag regulert til boligformål, industriformål og parkbelte, og de har avkjørsel mot Enebakkveien (lokalvei) og Gamle Enebakkvei. Eiendommene 168/6 og 168/38, som begge er regulert til industriformål, er ikke reguleringsmessig / offentligrettslig sikret atkomst.


Intensjon med planforslaget:
Hele området bør sees under ett og gis en samlet atkomstvei. Veiløsningen vil være viktig for å kunne skape et tryggere lokalveinett med færre negative trafikale konsekvenser. Konsekvenser av etablering av ny atkomstvei må vurderes nøye, slik at belastninger på omgivelsene begrenses, ikke bare forflyttes.

Temaer som vil være viktige i planarbeidet:

  • Sykkeltraséen langs E6: Behandlet
  • Plassering av bussbom i Skullerudbakken: Behandlet
  • Vegetasjon / beplantning / grøntstruktur: Behandlet
  • Forholdet til fjernvarme, høyspent og bebyggelsen: Behandlet

Analyser og studier som vil inngå i planarbeidet:

  • Trafikkanalyse. Spesielt må sikkerhet for sykkelvei som krysser Skullerudbakken vurderes: Behandlet
  • Støyutredning. Eventuelle støykonsekvenser for boligbebyggelse øst for 168/11 må belyses.
  • ROS-analyse
  • Terrenginngrep: Behandlet
  • Naturmangfold: Behandlet i opprinnelig planområde
  • Kulturminner: Behandlet i opprinnelig planområde